Yukarı

BİRİMLERİMİZ VE GÖREVLERİ

 • Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
  • Teşekkülün Ana Statüsü gereği Yönetim Kurulu toplantılarının ayda en az iki kez yapılmasını sağlamak için Yönetim Kurulu Başkanına gerekli bilgiyi iletmek.
  • Teşekkülün ilgili Birimlerinden gelen ve Yönetim Kurulunu ilgilendiren konularda gerekli çalışmayı yaparak, Yönetim Kurulu Başkanının talimatları doğrultusunda, Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.
  • Yönetim Kurulu toplantı gündemini ve Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Genel Müdürlükçe havale edilen takrir ve eklerini toplantıdan önce hazırlayıp Yönetim Kurulu üyelerine göndermek.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin Birimlerle olan ilişkilerini sağlamak, üyelere verilecek idari hizmetleri koordine etmek.
  • Yönetim Kurulu toplantılarının raportörlüğünü yapmak.
  • Yönetim Kurulu kararlarını düzenlemek, imzalarını tamamlatmak, Karar suretlerini ilgili Birimlere göndermek.
  • Alınan kararları ilgili takrirle birlikte Sayıştay Başkanlığına göndermek.
  • Yönetim Kurulu kararlarını noterlikçe onaylı Karar Föylerine yazmak, üyelerin imzalarını tamamlatmak.
  • Yönetim Kurulu Karar Föylerini, usulüne uygun Kanuni Karar Defteri haline getirmek ve saklamak.
  • Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek.

 • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Genel Müdür ile Teşekkül Birimleri ve üçüncü şahıslar arasındaki münasebetleri düzenlemek.
  • Genel Müdürün resmi ve özel görüşmelerinin sağlanması için verilen talimatlar doğrultusunda düzenlemeler yapmak.
  • Genel Müdürle görüşmek üzere başvuranların görüşme konularını öğrenmek, randevu taleplerini önemlerine göre sıralamak ve verilen talimat çerçevesinde görüşmeleri gerçekleştirmek.
  • Genel Müdürün, Kurum dışındaki ziyaret, toplantı ve görüşmelerini düzenlemek, gerekli hatırlatmaları yapmak.
  • Genel Müdüre gelen tüm evrak ve postayı teslim almak, Genel Müdüre sunmak ve Genel Müdürün buna ilişkin talimatlarını yerine getirmek.
  • Genel Müdürce çeşitli Birimlere havale edilen evrakın yerine ulaşmasını sağlamak.
  • Genel Müdürün görevinin gerektirdiği davetiyeleri ve mesajları ilgili yerlere iletmek.
  • Genel Müdürün gerekli gördüğü konularda genelge ile duyuruları hazırlamak, yürürlüğe konulmasını sağlamak.
  • Biriminin dosya kayıt ve yazı işlerinin yerine getirilmesini sağlamak.
  • Genel Müdürün protokol işlemlerini ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak yürütmek.
  • Genel Müdür tarafından talep edilmesi durumunda toplantı, eğitim v.b. organizasyonların koordinasyonunu sağlamak.
  • Genel Müdürün yurt içi veya yurt dışı seyahatleriyle ilgili gerekli izinleri almak, seyahatleri ile ilgili işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
  • Görev ve Yetkileri ile sınırlı olmak kaydı ile Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı

  TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapar. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Müfettişlik kariyer mesleği olup, mesleğe giriş için açılan yazılı ve sözlü meslek sınavını kazanmakla mümkün olmaktadır. Teftiş Kurulunun, Yönetmelikten dayanağını alan üç asli görevi vardır.
  Bunlar:

  1-Teftiş,
  2-İnceleme,
  3-Soruşturma

  Teftiş Kurulu Başkanı ve Müfettişler TETAŞ”ın Yönetim Kurulu Kararı ile atananlar da dahil olmak üzere (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç) memur, işçi ve sözleşmeli personeli hakkında her türlü inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, sonucunda rapor tanzim etmek yetkisine sahiptir.

 • Hukuk Müşavirliği

  Şirketimizin diğer ünitelerinin Aydınlatılmasını istediği Hukuki Konular hakkında görüş bildirir. Dava ve icra takiplerini, Vergi uyuşmazlıklarını takip eder ve sonuçlandırır.
  Şirket tarafından veya TETAŞ’a karşı açılmış olan dava ve icra takiplerinden Şirketimiz için uygun ve faydalı görüldüğü takdirde ihtilafların Sulh yoluyla Halli, davadan feragatı, davayı kabul, davayı takip etmemek, temyizden ve itirazdan vazgeçilmesi hususlarını yetki limitlerine göre onaya sunar. Mevzuat uyarınca, Şirket tarafından gerekli görülecek komisyonlara ve toplantılara katılır, hukuki yardımda bulunur, çeşitli sözleşmelerin yapılmasında, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerin hukuki yönleri hakkında talep halinde yardımda bulunur ve görüş bildirir.

 • Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Teşekkülün İşletme Bütçesini hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve revizyonu ile ilgili işlemleri yürütmek.
  • Teşekkülün Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. Genel Yatırım ve Finansman Programını ilgili birimlerle koordineli şekilde hazırlamak, Hazine Müsteşarlığına sunmak ve gerektiğinde revizesini yapmak.
  • Gerektiğinde Teşekkülün finansman ihtiyacını karşılamak üzere, ilgili mercilerin onayını müteakip, en uygun biçimde kredi temin etmek.
  • Teşekkülün iştirakleri ile ilgili mali işlemlerini takip etmek. Teşekkül adına İştiraklerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan temsilcilerin yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında verdikleri raporları incelemek, borç alacak takibiyle birlikte Yönetime bilgi vermek.
  • Teşekkülün üçüncü kişilere, resmi kuruluşlara ve kamu iktisadi teşebbüslerine olan borç ve alacaklarını izlemek, zamanında tahsilat ve ödemelerini yapmak. İlgili Birimlerce talep edilmesi halinde borç ve alacak durumuna ilişkin güncel bilgileri göndermek.
  • Günlük tahsilat ve tediyeleri yapmak, ilgili Birimlerce düzenlenerek gönderilen fatura tutarlarını ve benzeri cari ödemeleri kontrol ederek ödemesini yapmak.
  • İlgili Birimlerce müşteriler veya üçüncü kişilerden alınan ve teyidi yapılarak gönderilen teminat mektuplarının kontrolünü yaparak muhasebe kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek, ilgili Birimlerin talepleri doğrultusunda iade işlemlerini yapmak. Müşteriler veya üçüncü kişilerden alınan ve üçüncü kişilere verilen depozito ve diğer teminatları takip etmek, tahsil, tediye ve muhafazasını yapmak.
  • Sabit kıymet, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin muhasebe kayıtlarının tutulması, yılsonu sabit kıymet ve kayda tabi malzemelerin sayım işlemlerinin yapılmasını koordine ederek, kayıtlar ile sayım sonucunun mutabakatının sağlanması, eksik, fazlalık durumunun oluşması halinde ise ilgili Birimlere durumun bildirilerek takibini yapmak.
  • Teşekkülün nakit durumunu izleyip, nakit akım cetvellerini, aylık borç ve alacak tabloları ile günlük, haftalık ve aylık finansman ile diğer mali tablolarını hazırlamak.
  • Teşekkülün para ile ifade edilen faaliyetleri için tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak kayıt sistemini kurmak, söz konusu faaliyetlere ait belgeleri ve verileri kontrol etmek, kaydetmek ve rapor haline getirmek.
  • Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere; aylık tahmini ve ay sonu fiili kar-zarar ve finansman durumunu çıkarıp, ilgili yılın fiili sonuçlarını içeren mali tabloları hazırlamak.
  • Hazine Müsteşarlığı tarafından sermaye ve görev zararına mahsuben tahakkuk ettirilen meblağların takip ve tahsilini yapmak.
  • Personelin Teşekküle olan borç ve alacakları ile diğer özel kesintilerinin takibini yaparak sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek.
  • Teşekkül Birimlerinin harcırah ve avansları ile her türlü vergi, resim ve harçları ödemek. Personel maaşlarının mahsuplaştırılması ve ödenmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kuruluşlara yapılacak aidat ve primlerin zamanında ödemesini yapmak.
  • Mali mevzuatı takip etmek, vergi, fon ve benzeri yükümlülüklerin tahakkuklarını zamanında yapıp beyannamelerini düzenleyerek vadesinde ödemesini yapmak.
  • Teşekkülün Ticari Bankalardaki Mevduatlarını Repo, vadeli mevduat hesabı veya katılım hesabı olarak yatırım hesaplarında değerlendirmek, yatırım hesapları (vadeli mevduat, repo, katılım hesabı) ile vadesiz mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizlerden ve katılım hesaplarından elde edilen kar paylarına karşılık kesilen gelir vergisi stopajlarını içeren belgeleri temin etmek. Kaynağında kesilerek Teşekkül adına yatırılan vergilerin tahsilatını yapmak veya Teşekkül vergilerine mahsubunu sağlamak.
  • Teşekkülce satılan ve satın alınan enerjinin maliyetlerinin işletme bütçeleri ile kontrolünü yapmak bütçe dengelerini ayarlamak.
  • VUK gereğince tutulmak zorunda olan yasal defterlerden Yevmiye ve Büyük Defteri elektronik ortamda e-defter olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na göndermek, Beratlarını almak, Envanter defterinin Noter onayı alınarak süresi içerisinde işlenmesini gerçekleştirmek.
  • Enerji alım ve satım sözleşmeleri çerçevesinde borç alacak mutabakatı yapmak, faturaların zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmek, borcun ödenmemesi durumunda ilgili birimi bilgilendirerek akabinde yapılacak iş ve işlemleri sözleşmeyi yürüten birimlerle birlikte koordineli olarak yerine getirmek.
  • ESA kapsamında satın alınan enerjiye ilişkin kesilen enerji faturalarından doğan kur farkı faturalarını düzenlemek.
  • Tarife çalışmalarına esas teşkil eden; faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve giderler, olağan dışı gelir ve giderler ile döviz kurlarını temin edip ilgili programa girişini yapmak.
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında yapılacak enerji alım anlaşmalarının, enerji alımına ilişkin usul ve esasların, şartnamelerin ve enerji satım anlaşmalarının hazırlanmasına, ilgili Birimin talep etmesi halinde, katkıda bulunmak.
  • Fiyat Eşitleme Mekanizmasına ilişkin tebliğ çerçevesinde EPDK tarafından belirlenen miktarların faturalama, ödeme ve tahsilat işlemlerini takip etmek ve yürütmek.
  • Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi hükümleri uyarınca, Teşekkülün faaliyetleri ile ilgili düzenlenmesi gereken rapor, mali tablo v.b. belgeleri düzenlemek ve gerekli işlemleri yürütmek.
  • Bağımsız Denetime ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
  • Hukuk Müşavirliğince bildirilen vekalet ücretlerinin ilgili mevzuat hükümlerine dayalı olarak ödemesini yapmak.
  • Teşekkülce yürütülen enerji alış ve satış anlaşmalarının Başkanlığın görev alanları ile ilgili bölümlerini yürütmek.

 • İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
  • Teşekkülde görev yapan personelin her türlü nakil, terfi, atama ve izin işlemleri ile personele ödenecek ücretler ile ek ödemelerin tahakkuk ve işlemlerini yürütmek.
  • Tüm personelin sicil, intibak, kıdem ve emeklilik işlemlerini yürütmek, özlük dosyaları, gizli sicil raporları ve mal beyannamelerini yasal süreleri boyunca muhafaza etmek. Disiplin kurullarının raportörlüğünü yaparak, ünitelerce sonuçlandırılan disiplin işlemlerinin sicile işlenmesi ile özlük dosyasında muhafaza edilmesini sağlamak.
  • Teşekkül personeline ilişkin istatistiksel bilgileri derlemek ve ilgili kurumlara bildirmek.
  • Teşekkülde çalışan işçi statüsündeki personelin toplu iş sözleşmelerinin hazırlık çalışmalarını yapmak ve sendikal faaliyetleri takip etmek.
  • Teşekkülün her sınıftan kadro ve unvan ihtiyacını tespit etmek, bu konuda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, Birimlerin bu yöndeki tekliflerini değerlendirmek, norm kadro çalışmalarını yürütmek.
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde münhal kadro ve pozisyonları belirlemek, sınav ile ilgili gerekli iş/işlemlerin yapılmasını sağlamak.
  • Teşekkül iştiraklerine gerekli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin atanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Teşekkülün kullanımında olan alanların bakım/onarım işlerini yapmak, gerektiğinde diğer Kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde veya mal/hizmet satın alınması yoluyla yaptırılması halinde gerekli kontroller yapılarak bedelinin ödenmesini sağlamak.
  • Teşekkülün hizmet araçlarının Birimlere tahsisi ile araçların dış görevlendirilmesini sağlamak, araçlarla ilgili her türlü işlemleri yürütmek.
  • Sosyal tesislerin kullanımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek.
  • Hukuk Müşavirliği tarafından ödenmesi talep edilen ve dağıtım listesi bildirilen vekalet ücretlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahakkuklarını yaparak, ödenmek üzere ilgili Birime göndermek.
  • Lojman tahsisleri ve bu tahsislerle ilgili işlemleri yürütmek.
  • Teşekkülde hizmet alımı yöntemiyle yapılan (temizlik, güvenlik, sekretarya, ulaştırma hizmetleri v.b.) işlere ilişkin teknik şartnamenin hazırlanarak ilgili Birime gönderilmesi ve sözleşmenin imzalanmasından sonra ise hizmetin alındığı süre boyunca yapılacak her türlü idari işlemleri yürütmek.
  • Pasaport verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, ilgili Birimlerce alınan Yurtdışı Seyahat Olurlarına istinaden yapılması gereken işlemleri takip etmek.
  • Teşekkülün sabit kıymet, demirbaş ve kayda tabi malzemelerine ilişkin barkotlama işlemlerini yürütmek.
  • Teşekküle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve fiziki olarak gelen ve giden evrakın kayıtlarını tutarak ilgili yerlere zamanında ulaştırmak. Arşiv işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Standart dosya planıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Teşekkül Birimlerinde görev yapan personelin bilgi, beceri yetenek ve performanslarını artırmak üzere eğitim ihtiyaçlarını Teşekkül Birimlerin talepleri doğrultusunda belirlemek, eğitim planını hazırlayarak Makama sunmak ve uygulamasını sağlamak. Eğitim uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesini yaparak istatistiğini tutmak.
  • Her öğrenim seviyesindeki öğrencinin Teşekküldeki staj ve beceri eğitim çalışma esaslarını belirlemek ve uygulamaya koyarak takip etmek.
  • Sivil Savunma ve Seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
  • Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi hükümleri uyarınca, Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili düzenlenmesi gereken rapor, tablo v.b. belgeleri düzenlemek ve gerekli işlemleri yürütmek.
  • İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi istihdamı yapılması için gerekli iş ve işlemleri tesis etmek ve ilgili mevzuat kapsamında kurulması gerekli olan komisyon, kurul ve benzeri ekiplerin oluşturulmasını sağlamak ve takibini yapmak.
  • Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) projesi kapsamında, İmza Yetkilileri Modülündeki (İYEM) yönetici kayıt işlemlerini yapmak.
  • Memur, Sözleşmeli ve İşçi personelin icra dosyalarının takibini ve gerekli işlemleri Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışılarak yürütmek.
  • Memur, Sözleşmeli ve İşçi personelin prim bildirgeleri ve tüm personelin özlük işlemlerine ilişkin veri girişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak. Ödeme işlemleri için ilgili Üniteye bildirmek.
  • Sendika üyelik, ayrılma ve aidat kesintilerinin takibini ve kontrolünü yapmak.
  • Elektronik imza temini ve süre uzatımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Teşekkül Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyelerinin noter kanalı ile imza sirkülerinin alınması ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasını sağlamak.
  • Stok kontrol sistemi kapsamında malzeme ambarını düzenlemek ve malzemelerin stok kontrolünü takip etmek.
  • Personelin Teşekküle olan borçlarının tahsili için, ilgili personelden muvafakatin alınmasına müteakip maaşından kesinti yapılarak durumun Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığına bildirilmesi, muvafakat alınması gereken durumlarda alınamaması ve/veya tahsil edilememesi halinde ise gerekli iş ve işlemler için Hukuk Müşavirliğine konunun intikal ettirilmesi yönündeki gerekli işlemleri tesis etmek.

 • Enerji Satış ve Pazarlama Daire Başkanlığı
  • İlgili Birimlerin katkılarıyla Mevzuat kapsamında düzenlemeye tabi tarife üzerinden enerji satış yükümlülüğü bulunan Şirketler ile sözleşme ve/veya ek protokoller yapmak ve yürütmek.
  • Mevzuat kapsamında mülga TEAŞ ve TEDAŞ’dan devralınan sözleşmelerin uygulanması için koordinasyonu sağlayarak Başkanlığın görev ve yetki alanına giren kısımlarını yürütmek, ihtiyaç duyulması halinde ilgili Birimler ile birlikte sözleşmeler ve/veya ek protokoller yapmak ve fatura düzenlemek.
  • Düzenlemeye tabi olmayan tarifeden Tedarik Şirketlerine ve/veya Serbest Tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışı imkanlarını araştırmak, ilgili birimlerin katkılarıyla tarife tekliflerini oluşturmak, Sözleşmeler yapmak, mevcut sözleşmeleri yürütmek ve fatura düzenlemek.
  • Mevzuat kapsamında mübadele ve elektrik enerjisi ihracatına ilişkin ilgili Birimler ile birlikte sözleşmeler ve/veya ek protokoller yapmak ve yürütmek.
  • Elektrik enerjisi satış sözleşmelerine ait gerekli teminat mektuplarının teyidini de alarak ilgili birime aktarmak.
  • İlgili birimlerle koordinasyon halinde çalışmak suretiyle tarifeleri belirlemek, onaylanan tarifelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Elektrik enerjisi satışı ve tarifelere ilişkin Teşekkül elektrik enerjisi satış projeksiyonunu ve fiili elektrik enerjisi satışına göre istatistik tablolarını hazırlamak.
  • Özel toptan satış şirketlerine ihraç kayıtlı elektrik enerjisi satışını Kanun ve EPDK'nın belirlediği Usul ve Esaslara göre yapmak.
  • Elektrik enerjisi ile ilgili yapılacak mevzuat çalışmalarına, Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahilinde katkıda bulunmak.
  • Teşekkülün sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temin edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak Birimlere katkıda bulunmak.
  • Teşekkülün elektrik enerjisi ihracatından kaynaklanan faaliyetleri kapsamında; iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit şartlarda TEİAŞ ile imzalanacak Bağlantı, Sistem Kullanım ve Enterkonneksiyon Anlaşmalarına göre aldığı hizmet karşılığında ortaya çıkan ve TEİAŞ tarafından fatura edilen bağlantı, sistem kullanım ve Enterkonneksiyon ücretlerinin, anlaşma ve protokol hükümlerine göre uygunluğunu kontrol edip fatura bedellerinin TEİAŞ'a ödenmesi için gerekli işlemleri başlatmak.
  • Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konularda, mülga TEAŞ'ın mevcut uluslararası sözleşmelerinin devam ettirilmesinde Teşekkülün yararı bulunanlarına katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.
  • Fiyat Eşitleme Mekanizması kapsamında ödeme yapılacak tutarların, gerekmesi halinde teminat hesaplamaları ve alacakların tahsilde mahsup edilmesine yönelik gerekli iş ve işlemleri tekemmül ettirerek, uygulanmak üzere ilgili Birime aktarmak.
  • İlgili Birimin talep etmesi halinde; enerji alımına ilişkin usul ve esasların hazırlanmasına katkıda bulunmak.
  • Teşekkülce satılan enerjiye ilişkin oluşabilecek tarife fark/iade faturalarını düzenlemek ve ilgili Birim ve şirkete göndermek.
  • Uluslararası elektrik kuruluşları ile Teşekkül arasında elektrik enerjisiyle ilgili konularda müşterek yürütülen faaliyetler ve bilgi alışverişleri kapsamında, Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili konularda istenen bilgi, belge ve verileri hazırlamak, sunmak ya da ilgilisine göndermek.

 • Enerji Alış Daire Başkanlığı
  • İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği Teşekkülün mülga TEAŞ ve TEDAŞ'dan devraldığı Enerji Alım Anlaşmalarını yürütmek.
  • Mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alımına ilişkin usul ve esaslar ve/veya elektrik enerjisi alım anlaşmaları yapmak ve yürütmek.
  • Mevzuata uygun olarak mübadele ve elektrik ithalatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Teşekkülün Toptan Satış Tarifesinin belirlenmesi konusunda ilgili Birim tarafından talep edilen verilerin istenilen formatta hazırlanarak talep eden Birime aktarmak.
  • İhale yoluyla yapılacak enerji alımlarının şartnamelerini hazırlayarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
  • İlgili Birimin talep etmesi halinde; enerji satışına ilişkin usul ve esasların hazırlanmasına katkıda bulunmak.
  • Teşekkülün sürekli ve düşük maliyetli elektrik enerjisi temin edebilmesi için gerekli önerileri geliştirmek ve Makama sunmak.
  • Üretilen enerjinin alımı ile ilgili olarak düzenlenen faturaların; ilgili Enerji Alım Anlaşmalarında santralin işletilmesiyle ilgili olarak belirtilen madde hükümleri doğrultusunda, TEİAŞ'tan ve Teşekkül bünyesindeki elektrik piyasası işlemlerini yürüten birimden alınacak görüşler ve bilgiler çerçevesinde gerekli kontrollerini yapmak. Anlaşma hükümleri çerçevesinde ödemesi yapılabilecek tutar için ödeme işlemlerini başlatmak.
  • Teşekkülce satın alınan enerjiye ilişkin oluşabilecek tarife fark/iade faturalarını düzenlemek ve ilgili Birim ve şirkete göndermek.
  • Mevzuat kapsamında enerji ithalatına karar verilen ülkeler ile yapılacak anlaşmaları, ilgili Birimlerin katkılarını da sağlayarak hazırlamak, imzalanmasına kadar gerekli işlemleri ikmal etmek, imzalanan anlaşmaları yürütmek ve sonlandırma önerisinde bulunmak. Ayrıca, imzalanan sözleşmeyi gümrükleme ve vergi açısından iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Birimlere göndermek.
  • Teşekkülün taraf olduğu enerji alım anlaşmalarına göre yürütülmekte olan faaliyetler kapsamında, iletim tarifesine tabi olarak diğer kullanıcılarla eşit şartlarda, bu konuda yürürlükte olan mevzuata göre, Teşekkülün ticaretini yaptığı elektrik enerjisinin temini ve iletilmesine ilişkin TEİAŞ'tan ve/veya ilgili Dağıtım Şirketlerinden alınan hizmetler karşılığında ortaya çıkan ve ilgili şirket tarafından fatura edilen Bağlantı ve Sistem Kullanım Ücretleri ile İletim ve Dağıtım Hizmet Bedellerinin ilgili mevzuat, anlaşma ve protokol hükümlerine göre uygunluğunu kontrol edip, fatura bedellerinin TEİAŞ'a ve/veya ilgili Dağıtım Şirketlerine ödemesi yapılabilecek tutar için ödeme işlemlerini başlatmak.
  • Hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında ilgili birimlerle koordineli çalışmak suretiyle Nükleer Güç Santralları konusundaki Teşekkülümüze verilen görevleri yerine getirmek ve Elektrik Satın Alma Anlaşması’nın imzalanmasına kadar bütün iş ve işlemleri yürütmek.
  • NGS Projelerine ilişkin Hükümetlerarası Anlaşmalar kapsamında imzalanacak bahse konu Elektrik Satın Alma Anlaşmalarını yürütmek.

 • Stratejik Yönetim ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
  • Teşekkülün genelini ilgilendiren ve Genel Müdürlük tarafından gerek görülen yönetmelik, yönerge, genelge ve duyuruları ilgili Birimlerin katılımı ile hazırlamak ve yürürlüğe konulmasını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile Teşekkül arasında elektrik enerjisi konularında müştereken yürütülen faaliyetler ve bilgi alışverişleri kapsamında gerekli olan isteklerin ve verilerin ilgili Birimlerle koordineli olarak derlenmesini sağlamak, çalışmaları izlemek, bilgiler toplamak ve ilgili Birimlere iletmek.
  • Teşekkülün ulusal ve uluslararası kuruluşlara, derneklere, birliklere üyeliği ile ilgili işlemlerin takibi ve koordinasyonunu yapmak ve üyelikle ilgili ödemelerin yapılması için gerekli işlemleri başlatmak.
  • Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler kapsamında mevzuat, teknik, mali ve idari konulardaki gelişmeleri izlemek, Teşekkülü ilgilendiren hususları belirlemek, bu hususlarda ilgili Birimleri bilgilendirmek. Teşekkülün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamına giren uyum çalışmalarını Teşekkül Birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak yürütmek.
  • Teşekkülün enerji sektöründeki gelişmelere uyumunu sağlamak üzere yapılacak çalışmaları koordine etmek.
  • Teşekkülün dış ilişkilerinin bir prensip içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Gelişmeleri izleyerek gerekli yönlendirme girişimlerinde bulunmak.
  • Bakanlık veya diğer ilgili kuruluşlarca özelleştirme ve piyasa yapılanması konusunda yapılan çalışmalar için Teşekkülden görüş talep edildiğinde gerekli görüşleri oluşturup, bildirmek ve çalışmalara katılımı Teşekkül adına koordine etmek.
  • Mevzuat uyarınca hazırlanması gereken Teşekkülün faaliyetlerine ilişkin “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlamak. Raporun Teşekkül Web sayfasında yayımlanmasını ve basımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapmak.
  • Teşekkül faaliyetlerinin denetimi kapsamında; Sayıştay, TBMM KİT Alt Komisyonu ve TBMM KİT Üst Komisyonu tarafından düzenlenen rapor ve kararları incelemek, Teşekkül yanıtlarını ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlamak, TBMM KİT Alt ve KİT Üst Komisyon toplantıları ile ilgili çalışmaları yapmak.
  • Teşekkül faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; iş analizi, organizasyon değişikliği, görev tanımları, iş tanımı çalışmalarını ilgili Birimlerin katkıları ile yürütmek. Bu konularla ilgili yönetmelik, yönerge, genelge ve duyuruları hazırlamak.
  • Teşekkülün, Elektrik Piyasası Kanununda öngörülen rekabet ortamında faaliyet gösterebilmesi amacıyla araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.
  • Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Kalkınma Planları çalışmalarına katılmak ve ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
  • Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi hükümleri uyarınca hazırlanması gereken Teşekkül Stratejik Planını ve Performans Programını ilgili Birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak hazırlamak ve yayımlamak. Plan ve Programın uygulanmasına ilişkin sonuçları içeren İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak Genel Müdürlüğe ve ilgili Kurumlara sunmak.
  • Genel Yatırım ve Finansman Programı uyarınca, yıllık Sektör Raporu hazırlamak, raporun Teşekkül Web sayfasında yayımlanmasını sağlamak ve ilgili kurumlara göndermek.
  • Özel araştırma, geliştirme ve ihtisas konularında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak bu konudaki çalışmalara katılmak ve öneriler hazırlamak, uluslararası kuruluşlar ile Teşekkül arasındaki koordinasyonu sağlamak.
  • Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak, resmi makamlar ve uluslararası kuruluşlarca ihtiyaç duyulan bilgileri ve belgeleri Teşekkülün ilgili Birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlayarak derlemek, değerlendirmek ve bu istatistiksel bilgileri içeren periyodik rapor ve bilgi notlarını hazırlayıp ilgili mercilere sunmak.
  • Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Teşekkülün faaliyetleri için gerekli olan lisansların alınması, tadili ve yenileme çalışmalarını yürütmek. Lisansa ilişkin yıllık, tadil ve yenileme bedellerinin ödenmesi işlemlerini başlatmak.
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında yapılacak enerji alım anlaşmalarının, enerji alımına ilişkin usul ve esasların, şartnamelerin ve enerji satım anlaşmalarının hazırlanmasına, ilgili Birimin talep etmesi halinde, katkıda bulunmak.
  • Teşekkülün yatırım bütçesini hazırlamak ve yürütmek.
  • Genel Yatırım ve Finansman Programı hazırlık çalışmalarını koordine etmek, Başkanlığın faaliyet alanıyla ilgili düzenlenmesi gereken rapor, tablo v.b. belgeleri düzenlemek.
  • Teşekkülün ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmeti, yurt içinden ve yurt dışından yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre satın almak.
  • Satın alınacak mal ve hizmetlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre idari şartnamelerini ve sözleşme tasarılarını hazırlamak.
  • İhale yoluyla enerji alım ve satımına ilişkin idari şartnameyi hazırlamak.
  • Teşekkülün ithal ve ihraç ettiği elektrik enerjisinin gümrükleme hizmetlerini yürütmek.
  • Teşekkülde bulunan ihtiyaç fazlası ve hurda niteliğindeki malzeme ve taşıtların satışını ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapmak.
  • Yükleniciler tarafından teslim edilen malzemelerin sözleşme esasları dahilinde gerekli muayene ve kabullerinin yapılmasını sağlamak. Malzemeleri yüklenicilerden teslim almak ve ambar veya ihtiyaç Birimlerine teslim etmek. Alınan hizmet ve malzemelere ilişkin faturaların ödenmesini sağlamak.
  • Teşekkülümüze ulaştırılan basın bültenlerinin Teşekkül web sayfasında yayımlanmasını sağlamak, Genel Müdürlüğü bilgilendirmek.
  • Teşekkülün ihtiyaçları doğrultusunda Internet ve Elektronik-Posta (E-mail) servisleri ile Teşekkül kuruluş ve faaliyetlerini içeren interaktif WEB sayfasının bakım, onarım ve teknik destek hizmetlerini sağlamak.
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından yöneltilen soru ve talepleri değerlendirip, ilgili Birimlerle temasa geçerek cevaplandırmak, verilen cevaplarla ilgili aylık ve yıllık çalışma raporları hazırlamak ve Bakanlığa iletmek.
  • Teşekkül Birimlerince çıkarılan yönetmelik ve yönergelerin kayıtlarını tutmak ve dağıtımını sağlamak.
  • Yurt içi ve yurtdışı fuarlara iştirak ederek Teşekkülün hizmetleri ile ilgili tanıtımını yapmak.
  • Medya kuruluşları ile Teşekkül arasındaki ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek.
  • Genel Müdürlükçe yapılacak basın toplantılarını organize etmek.
  • Genel Müdürlükçe gerekli görülen genelge, talimat ve duyuruları hazırlamak ve Teşekkül Birimlerince düzenlenen genelgelerin kayıt ve takibini yaparak, dağıtımını sağlamak.
  • Bakanlık ilgili kuruluşlarının nakit akışının izlenmesi ve optimizasyonu projesi kapsamında; ilgili kuruluşlardan alınan veriler çerçevesinde haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlayıp, Bakanlığımız Müsteşarlık makamına göndermek.
  • İç Kontrol Sisteminin yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yürütülecek olan faaliyetleri koordine etmek.
  • Ünitelerin ihtiyaçları ve teknolojik gelişmelerin ışığında bilgi işlem politikasını saptamak, bilgi işlem faaliyetlerini koordine etmek ve talepleri değerlendirerek bilgi işlem ihtiyaçlarının temini için mevcut ve gelecek ihtiyacına cevap verecek şekilde kısa ve uzun dönem uygulama planı hazırlayarak, bu plan doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek.
  • Yazılım, donanım ve veri entegrasyonunda standardizasyonu ve uyumluluğu temin etmek. Bu amaçla, Teşekkülün diğer ünitelerince yürütülen bilgi işleme dayalı projeler konusunda ilgili ünitelerle koordineli çalışarak, teknik şartname hazırlık, değerlendirme ve kabul aşamalarında görüş bildirmek.
  • Teşekkülün tüm üniteleri için öngörülen veya ünitelerin talepleri doğrultusunda sonradan ihtiyaç duyulan ya da mevzuatta meydana gelen değişiklikler doğrultusunda sağlanması gereken;
   a) Bilgisayar donanımları/yan donanımları,
   b) Yazılımları, (Veri Tabanı ve Ağ İşletim Sistemi de dahil)
   c) Teşekkül içi bilgisayar ya da bilgisayar ağlarında işlenecek veya taşınacak her türlü bilgi, ses ve görüntü transferi ile ilgili cihazları ve bunlara ait yazılımları,
   d) Bilgisayar sarf malzemeleri,
   e) Kurulacak bilgisayar ağları ile ilgili aktif ve pasif cihazları,
   ile ilgili bakım-onarım dahil tüm hizmetlerin satın alınması amacıyla teknik şartnameleri hazırlayarak, Satın Alma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda ihaleye çıkılmasını sağlamak.
  • Veri güvenliği konusunda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak ve yapılan çalışmaları denetlemek.
  • Felaket Kurtarma Merkezi hizmetlerinin sağlanması hususunda gerekleri çalışmaları yapmak.
  • Teşekkülün faaliyet alanı ile ilgili olarak Bakanlık tarafından Teşekkülümüze gönderilen milletvekili soru önergelerine verilecek cevaplara esas teşkil edecek bilgileri ve belgeleri Teşekkülün ilgili Birimleri ile koordine ederek derlemek ve Bakanlığa sunmak,
  • Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alan, Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS), Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ve Kamu Veri Envanteri (KVE) projelerinin koordinasyonunu yürütmek.
  • Toplam Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
  • Teşekkülün dahili ses ve telefon hizmetlerini sağlamak.
  • Siber Güvenlik ve Siber Olaylara Müdahale ile ilgili çalışmaları yürütmek.

 • Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı
  • Teşekkül yükümlülüklerini de dikkate alarak ilgili mevzuat çerçevesinde, Yük Alma-Yük Atma / Sistem Alış-Sistem Satış / Ünite Kapatma-Kısma teklif fiyat ve miktarlarını (uzlaştırma dönemi bazında ve/veya blok olarak) tespit etmek ve diğer teknik parametreler ile birlikte ilgili piyasalar için Piyasa/Sistem İşletmecisine bildirilmesini sağlamak.
  • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat çerçevesinde; Teşekkülün alım yükümlülüğünde olan “Yap-İşlet”, “Yap-İşlet-Devret” ve “İşletme Hakkı Devir” santrallarından ve satış yükümlülüğünde olan tam tedarik kapsamındaki Serbest Müşterilerden alınan öngörüler, mevcut ESA’lar ve “Sabit Miktarlı İkili Anlaşmalarda” yer alan yükümlülükler dikkate alınarak hazırlanan günlük üretim programlarının ve İkili Anlaşma miktarlarının Piyasa/Sistem İşletmecisine bildirilmesini sağlamak.
  • EPİAŞ tarafından Ön Uzlaştırma Bildirimi”nde yayımlanan uzlaştırmaya esas çekiş ve veriş miktarlarının kontrolleri yapılarak gerekli işlemleri tesis etmek.
  • EPİAŞ tarafından “Faturaya Esas Nihai Uzlaştırma Bildirimi”nin yayımlanmasından sonra, uzlaştırmaya yönelik alacak ve borç faturalarının kontrollerinin yapılarak, gerekli işlemleri tesis etmek.
  • Teşekkülce ilgili mevzuat kapsamında enerji alımına/satımına ilişkin usul ve esasların hazırlanmasına katkıda bulunmak.
  • Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde ilgili taraflarla düzenlenen Yan Hizmet Anlaşmalarının ve/veya Protokollerinin (Primer Frekans Yükümlülüğünün transferi vb.) yürütülmesini sağlamak.
  • Taraflarla düzenlenen Yan Hizmet Anlaşmaları ve/veya Protokoller ile Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde; Primer ve sekonder rezerv miktar ve teklif fiyatlarını tespit etmek ve Sistem İşletmecisine bildirilmesini sağlamak.
  • Sistem İşletmecisi tarafından yan hizmetlere ilişkin yayımlanan Ön Uzlaştırma Bildirimine ait kontrollerin yapılarak gerekli işlemleri tesis etmek.
  • Teşekkülün Yan Hizmetlere katılımı ile ilgili aylık olarak yayımlanan ödeme bildirimlerine ait alacak ve borç faturalarının kontrollerini yaparak, gerekli işlemleri tesis etmek.
  • Gün öncesinde ve gün içinde oluşabilecek enerji dengesizliklerine ilişkin piyasalarda gerekli işlemleri tesis etmek.
  • Piyasa Yönetim Sisteminde (PYS) yayımlanan, GÖP ve GİP ticaret işlemlerine yönelik avans tutarlarının kontrol edilerek, ilgili Başkanlıkça yapılacak işlemlere gerekli katkıyı sağlamak.
  • GÖP, GİP ve DGP’de işlem yapılabilmesini teminen, toplam teminat tutarının hesaplanmasını, ayrıca eksik teminat olması durumunda, teminatın tamamlanmasına yönelik ilgili Başkanlıkça yapılacak işlemlere gerekli katkıyı sağlamak.
  • Dengeden Sorumlu Grup oluşturulması halinde Teşekkülümüz ile Dengeden Sorumlu Grupta yer alan diğer katılımcılar arasında düzenlenen Anlaşmaların yürütümünü sağlamak.
  • Portföyümüze dahil olacak sayaçların kayıt edilmesi ile portföyümüzde yer alan sayaçlara ilişkin değişiklik ve güncellemelere yönelik gerekli iş ve işlemleri tesis etmek.
  • Teşekkülün Toptan Satış Tarifesinin belirlenmesi konusunda ilgili Birimin yapacağı çalışmalara talep edilmesi halinde gerekli katkıyı sağlamak.
  • Teşekkülün yürüttüğü Enerji Alış ve Satış Anlaşmalarının, Başkanlığın görevi kapsamındaki ilgili hükümlerini uygulamak.
  • Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili GÖP, GİP ve DGP’de teklif edilen fiyat ve miktarlar ile uygulanacak yöntemlerin tespitine ilişkin, Teşekkül yükümlülükleri ve Sözleşmeleri dikkate alınarak metodolojiler ve öneriler geliştirmek. Bu öneri ve metodolojileri Genel Müdürlük onayına sunmak, onaylanan yöntem ve metodolojileri uygulamak ve piyasa gelişimini sürekli izleyerek gerekmesi halinde yöntem ve metodolojilerin revize edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.